Burcht Sevenaer

Geen stadswal maar burchtwal

Het nog bestaande walgedeelte aan het Masiusplein wordt vaak ten onrechte stadswal genoemd. Omdat na de sloop van het burchtcomplex omstreeks 1685 alleen nog een stuk wal bij de stadsgracht bleef bestaan, heeft men dit later als een restant van een stadswal geïnterpreteerd. Maar rondom de stad Zevenaar heeft nooit een wal gelegen. Soms werd de binnenoever van de stadsgracht wel met “wal” aangeduid, maar bedoeld is hier meer wallenkant, in tegenstelling tot het water. Vergelijk de beste stuurlui die aan 'wal' staan.

Burchtwal gaf bescherming tegen het geschut

Rondom de stad Zevenaar heeft dus nooit een wal gelegen. Voor het stuk wal aan het Masiusplein is de aanduiding “burchtwal” een juistere term. De burchtwal omgaf oorspronkelijk het totale burchtcomplex. Ze moet in de eerste helft van de 15e eeuw zijn opgeworpen tegen het steeds sterker wordende geschut. De burcht Sevenaer was met zijn bijna 5 meter dikke muren aangepast aan de toegenomen sterkte van het geschut. Maar deze ontwikkeling kon zo niet verder doorgaan. Daarom begon men wallen op te werpen. In de 16e en 17e eeuw zien we rondom veel steden uitgebreide vestingwerken komen.

Monument

Het stuk burchtwal aan het Masiusplein is het enige nog bestaande bovengrondse restant van het burchtcomplex en is een rijksmonument. De kruin van het nog bestaande stuk burchtwal ligt ongeveer 2.20 m boven maaiveld, maar indertijd was dit meer. Uit de opgravingen is namelijk gebleken dat het maaiveld uit de middeleeuwen ongeveer een meter onder het huidige maaiveld ligt. Op de hoek van het behouden gebleven stuk burchtwal ligt een extra verhoging. Deze steekt ongeveer een meter boven de kruin van de wal uit. Aangenomen wordt dat hier een geschutsopstelling heeft gestaan te verdediging van de burcht. Deze verhoging is een toevoeging uit de 16e of 17e eeuw.

Een reconstructie van een kanon, zoals het in Zevenaar op de wal kan hebben gestaand.

De burcht in 1577, kennelijk liggend achter de burchtwal.